News Ticker

Звіт міського голови за 2016 рік

Звіт міського голови

Швидкі новини

  • Тюльпани перед міським фонтаном
  • вороненко
  • русский мир
  • dtp3
  • зароботки
  • приватбанк
  • грош
  • дтп
Тюльпани перед міським фонтаном

В 2016 році робота міської ради спрямовувалась перш за все на вико-нання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Консти-туції України, міських програм та інших законодавчих актів з питань дія-льності територіальних громад, вико-нання прийнятих рішень сесіями та виконавчим комітетом міської ради.
Хочу подякувати кожному депутату міської ради, що залишивши «мишину возню» політичних партій, від яких були обрані восени минулого року, розуміючи відповідальність перед містянами, об’єднавшись над вирішен-ням проблем міста, ми разом розпочали конструктивну роботу виключно в інтересах територіальної громади мі-ста. Спільними зусиллями нам разом вдалося стабілізувати ситуацію і роз-почати роботу на розвиток нашого мі-ста.
Зокрема, з метою прозорості та від-критості роботи міської ради депутатами міської ради одними з пер-ших на Вінниччині запроваджено по-іменне голосування в прийнятті сесій-них рішень. Зазначене дає змогу жителям міста бачити результати голо-сування кожного депутата міської ради за будь-яке питання порядку денного на офіційному сайті міської ради.
В звітному періоді було проведено 9 засідань сесій, на яких розглянуто 246 питань, із них земельні, соціальні, фінансові, майнові.
Проведено 14 засідань виконавчого комітету, на яких розглянуто 266 пи-тань, із них у галузі будівництва, про стан благоустрою міста та заходи його покращення, про звільнення від оплати за харчування в ДНЗ, про надання ма-теріальних допомог.

Як ми спрацювали по поповненню бюджету :

Бюджет міської ради в 2016 році виконано на 104,4 % при плані 16 310,4 тис. грн. виконано в сумі 17 020,1 тис. грн.,
Слід відмітити, що при плані вла-сних надходжень в сумі 9 128,1тис. грн. фактичні надходження до бюджету за 2016 рік складають 9 837,8 тис. грн., перевиконання складає 709,7 тис. грн. Надходження фінансового ресурсу дало змогу повністю забезпечити ви-плату заробітної плати бюджетній сфе-рі, розрахуватися за комунальні послу-ги та енергоносії.

Видатки бюджету
Касові видатки по використанню коштів загального фонду на 01.12.2016 р. складають 8 290 747 грн. в тому числі в розрізі видатків:
Із вказаних видатків, видатки на утримання :
- дошкільних навчальних закладів освіти – 4 822 185 грн.;
- БДЮТ – 458 248 грн.;
- благоустрій міста – 886 690 грн.;
- видатки на проведення свят – 191 210 грн.;

Освіта
Діяльність Ямпільської міської ради в галузі освіти була спрямована на виконання Законів України «Про до-шкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та виконання положень регіо-нальних освітянських програм.
В місті працює десять закладів освіти: – загальноосвітніх шкіл – 3, дошкільних закладів – 4, позашкільних – 2, музична школа. В яких навчаються – 1 250 учнів, дітей дошкільного віку – 758, з яких відвідують дошкільні закла-ди – 542 дітей.
Ямпільською міською радою профі-нансовано дитячі дошкільні заклади в розмірі 4 822 185 грн.
В звітному періоді міською радою надано пільг в оплаті за хар-чування дітям інвалідам, дітям з числа багатодітних, малозабезпечених сімей, дітям батьки яких є учасниками АТО, всього 90 особам на суму 42.8 тис. грн.
Будинок дитячої та юнацької творчості відвідує 373 дітей, які за-ймаються в 23 гуртках.
В поточному році, міською радою виділено субвенцію районному бюд-жету на виготовлення проектно-кошто-рисної документації для ремонту приміщень Ямпільської ДЮ-СШ та ЗОШ №1 50,0 та 15 тис. грн., відповідно.
Міською радою постійно про-водяться ряд культурно масових захо-дів з метою фізичного, інтелектуального і духовного розвитку молоді.
Організовано та проведено за допо-могою Вінницької обласної філармонії, творчого гурту «Водограй» відкриття новорічної ялинки, благодійний конце-рт військового оркестру Збройних сил України; разом із районним будинком культури, школою естетичного виховання, будинком дитячої та юна-цької творчості, ансамблем «Ветеран» організовано святкові концерти до міжнародного жіночого дня, Дня Перемоги у Другій світовій війні, дня захисника України, інших свят.
Також, організовані заходи по святкуванню, Дня міста де ямпільчан вітали гурти «Фанфари-Купали» та «Декорум».
Організовано різні спортивні зма-гання, зокрема першість міста з во-лейболу, фут залу, настільного тенісу, відкритий кубок Ямполя з футболу, турнір з пауерліфтингу. За допомогою міської ради пройшов Всеукраїнський турнір з рукопашного бою., та регіона-льний турнір з вільної боротьби.
Навесні, випускниками міських шкіл висаджено 35 лип на вулиці Не-залежності та започатковано традицію висадки молодих дерев взамін по-шкоджених і сухих.
Міською радою вперше виділено кошти на підтримку громадських організацій СК «Тирас», СК «Олімп», СК «Барс», що дало можливість нашим дітям прийняти участь в турнірах та змаганнях для покращення спортивної майстерності. Передано в оренду час-тину приміщення ГО «Форпост» для проведення занять з військово-патрі-отичного виховання молоді. Вказані заходи у 2016 році профінансовано на суму понад 35,0 тис. гривень.

Виконання робіт з поліпшення об’єктів житлово-комунального гос-подарства
Завершено капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу №1, ремонт харчоблоку (відно-влено підлогу, стіни, заміна вікон, две-рей, систему електропостачання, вен-тиляції, придбано нове обладнання кухні (281 тис.грн.); Капітальний ремо-нт приміщення дошкільного навчаль-ного закладу №3, заміна вікон, дверей 106 кв. м (173.7тис.грн.); Капітальний ремонт приміщення дошкільного на-вчального закладу №4, заміна вікон, дверей 61.5 м кв (59.8тис. грн.); Капі-тальний ремонт приміщення дошкі-льного навчального закладу №6, заміна вікон, заміна та утеплення даху, об-лаштування ринв, заміна мережі зовні-шнього електропостачання закладу (396 тис. грн.); Реконструкція зовнішньої системи опалення із замі-ною котлів в ДНЗ №1, ДНЗ №4. Вико-нано роботи по встановленню котлів, прокладенню мереж теплопостачання та приєднання до внутрішніх мереж закладів (освоєно 715,0 тис. грн.);
В будинку дитячої та юнацької тво-рчості замінено 3 вікна на метало-пластикові, виготовлено документацію на капітальний ремонт закладу вклю-чаючи танцювальний та актовий зали ( 49 тис. грн..) ;
Придбано та встановлено ігрові дитячі майданчики в ДНЗ №1, №4 та в дворі багатоповерхового будинку по вулиці Свободи, 142 ( 143 тис.грн.) ;
Проведено реконструкцію фонтану. Відновлено басейн фонтану керамі-чним покриттям, встановлено нове робоче обладнання, систему підсві-чування (208.1тис.грн.); Виконано ро-боти по капітальному ремонту цен-тральної площі по вулиці Свободи 780 м кв. (451тис. грн.); Проведено роботи по реконструкції тротуару по вул. За-мковій 253 кв. м (157.2 тис грн.);
Проведено роботи по реконструкції тротуару по вул. Свободи 282 кв. м (135 тис грн.); Проведено роботи по ре-конструкції тротуару по вул. Козацької Слави 262 м2 (140.1 тис грн.); Про-ведено роботи по реконструкції троту-ару по вул. Незалежності біля ДНЗ №4, 50 кв. м ; Проведено роботи по реко-нструкції тротуару по вул. М. Козачинського 120 кв. м (36.6 тис грн.);
Проведено капітальний ремонт приміщення центру з надання адміні-стративних послуг. Внутрішній капі-тальний ремонт приміщення, заміна вікон дверей на металопластикові, заміна електропроводки (183 тис.грн.) ;
Капітальний ремонт адміністра-тивного приміщення міської ради, за-міна вікон на метало-пластикові, ремо-нт санітарного вузла (220 тис. грн.) ;
Виготовлено стеллу «Я люблю Ямпіль»; Встановлено міський годин-ник на приміщенні будинку побуту.Нами проведено заміну вікон в примі-щенні відділу прикордонної служби «Ямпіль», чим створили комфортні умови несення служби прикордонни-ками;
Плідною є співпраця міської ради з РЦЗ завдяки чому до участі у грома-дських роботах було залучено 93 чол. якими відпрацьовано 5528 год. та виконано роботи по прибиранню вулиць, центральних площ міста, очи-стка від порослі парків лісосмуг на оплату яких міською радою виділено 25 тис. грн.

Інвестиційні проекти
На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку мі-ста Ямполя протягом 2016 року залу-чено з державного бюджету субвенцію на суму 1798,0 тис.грн., в т.ч.:
на реконструкцію зовнішньої сис-теми опалення із заміною котлів в до-шкільних навчальних закладах № 1 і 4 по вул. Незалежності (Піонерській) – 563тис.грн. Завершення виконання даних робіт передбачено договором до 31 грудня 2016 року., на капітальний ремонт площі – 336,0 тис.грн., роботи по якому повністю завершені. На ка-пітальний ремонт дорожнього покри-ття по вулиці Незалежності (Піонерській) – 899 тис.грн.
Враховуючи несприятливі погодні кліматичні умови листопада-грудня, які можуть негативно вплинути на ремонтні роботи асфальтобетонного дорожнього покриття, міською радою запропоновано замінити субвенцію на проведення капремонту концертного залу та інших приміщень БДЮТ.

З метою розвитку територіальної громади міста та відповідно до Стратегії розвитку м. Ямполя на 2014 – 2020 рр., Ямпільською міською радою розроблено наступні проекти та подано запити :

1. Для прийняття участі в 13-му обласному конкурсі розвитку терито-ріальних громад підготовлено два про-екти. Перемогу отримав проект «Здо-рова дитина – успіх у розвитку територіальної громади» на суму 174,0 тис.грн., з яких 55% фінансування з міського бюджету, 40% з обласного бюджету та 5% фінансування пар-тнерів. Проект повністю реалізований.
2. Для прийняття участі у конкурсі Малих Грантів ДРІМекшинс, що направлений на підтримку урба-ністичних проектів, спільно з громадськими організаціями «Фор-пост» та «Барс» направлено проект «Здоров’ю – так, а бруду – ні» в резуль-таті якого планується влаштування спортивного мотузкового майданчика в парку над Дністром. Вартість проекту 5000$.
3. Направлено дві заявки на участь в обласному конкурсі з інве-стиційних проектів з питань водопостачання та водовідведення:
- для реконструкції очисних спо-руд, які перебувають у критичному стані, із повною заміною обладнання. Загальна вартість проекту 7046,2 тис.грн. Проект погоджено на умовах спів фінансування з бюджету міста в розмірі 10% загальної вартості та розподілі видатків на два роки: у 2016 році – 1500,0 тис. грн. та у 2017 році – 5546,2 тис.грн.
Для здійснення реконструкції арте-зіанської свердловини по вул. Ковпака та проведення системи водопостачання окремих вулиць Ямполя. Отримано пропозицію про фінансування даного проекту із залученням кредитних ресурсів, тому міською радою прийняте рішення про недоцільність здійснення реконструкції на таких умовах, а вико-нання даних робіт повністю за рахунок коштів бюджету міста.
4. До обласного фонду охорони навколишнього природного середо-вища направлено запит про виділення коштів на впровадження технології роздільного збирання ТПВ. Запит у 2016 році не задоволено, тому напра-влено повторний запит на 2017 рік.
Реалізація зазначених проектів дає змогу здійснити поліпшення техніч-ного стану комунальних об’єктів.
Освітлення
На виконання заходів районної « Програми енергозбереження на 2012 – 2016 роки» протягом звітного періоду в м. Ямполі проведено роботу по реконструкції і ремонту ліній освіт-лення по вулицях М.Козачинського, Весняній, Д.Нечая, пр. Д.Нечая, Висоцького, Правика, Кібенка С.Камінського, Гоголя, Гайдамацькій, Черешневій, Гагаріна, Пирогова, Корольова, Ломоносова, Свободи, Виноградній, Ковпака в парку біля р. Дністер. На мережах замінено си-ловий кабель, встановлено нові ліхтарі з енергоекономними лампами. Всього відновлено додаткових точок 128, про-тяжність реконструйованих ліній осві-тлення складає 5120 м , вартість робіт по реконструкції становить 304.8 тис. грн. На існуючих лініях проведено за-міну 240 шт. ламп на енергоекономні. В даний час здійснюються заходи по ре-конструкції мереж освітлення по вул. Святомиколаївській, Вишневій та в стадії проектування документація на відновлення освітлення вул. Автотра-нспортної.
Дороги
Протягом звітного періоду вико-нано роботи по ремонту доріг із піщано-гравійним покриттям, грейде-ровано та підсипано вулиці: Кожухаря, Виноградну, Дачну, Гагаріна, Суворова, Правика, Д.Нечая, С.Камінського, Садову, Вінницьку, Я.Мудрого, Гайдамацьку, Кібенка, Наддністря-нську, Черешневу, Лісову, Зарічну, Ков-пака, Літову, Козацьку, Дружби, Пирогова, Грушевського, Довбуша, Прикордонну, Подільську, Молодіжна, Миру та інші, Площа відремонтованих доріг складає понад 120 тис. м2., протяжність близько 24 км. (208тис.грн). Роботи виконувалися КП “Ямпільський Райсільгоспкомунгосп”.
Виконано роботи по капітальному ремонту окремих ділянок автомобі-льних доріг з асфальтовим покриттям:
по вулиці Козацької Слави, площа виконаних робіт становить 1296 м2, на загальну суму 640.2 тис. грн. по вулиці Замостянській, площа викона-них робіт становить 608 м2, на зага-льну суму 189.4 тис. грн. по вулиці Пирогова-Гагаріна, площа виконаних робіт становить 321.6 м2, на за-гальну суму 128.9 тис. грн. по вулиці Зам-ковій, площа виконаних робіт стано-вить 108 м2, на загальну суму 31.6 тис. грн. по вулиці Автотранс-портній(в’їзд на кладовище), площа виконаних робіт становить 230 м2, на загальну суму 83.9 тис. грн.
Проведено ямковий ремонт автомо-більних доріг з асфальтовим покриттям по вулицях Героїв, Генерала Кульчи-цького, Гайдамацькій, Виноградній, Літовій площа виконаних робіт становить 217 м2, на загальну суму 39.6 тис. грн.
По вулицях міста поновлено дорож-ню розмітку (пішохідні переходи, при-мусові прилади для зменшення швид-кості, написи «УВАГА ДІТИ») (219) м2 30.3 тис. грн., встановлено дорожні знаки (28шт.) 29.8 тис.грн.
Хочу наголосити, що дані роботи проводилися приватним підприємцем Рутковським О., яким повернуто до бюджету міської понад 100 тис. гривень у вигляді єдиного фіксованого податку.
КП «Ямпіль-комунгосп» спільно з Ямпільським РЦЗ із залученням гро-мадян на громадські роботи прибрано більше 5 км доріг міста.
Водопостачання
За звітний період виконано роботи по реконструкції мережі водопо-стачання по вул. Козацької Слави про-тяжністю 211 п.м вартістю 47.1 тис. грн. Перехідним на наступний бюдже-тний рік залишився об’єкт – рекон-струкція водогону по вул. І. Виговського де жителями за власні кошти придбано необхідні матеріали, але в зв’язку із погодніми умовами виконання робіт стало не можливим.
Здійснюються заходи для стабіль-ного водопостачання вулиць Сагай-дачного, Дорошенка, Вінницької, Садо-вої в м. Ямполі. Виконано роботи по реконструкції свердловини, облашту-ванню санітарної зони, встановленню водонапірної башти, монтажу електро-опор для електролінії по управлінню рівнем води. Наступним етапом робіт буде встановлення автоматики і насо-сного обладнання та підключення спо-живачів до мереж.
Соціальне забезпечення.
У Ямпільській міській раді знаходя-ться на постійному контролі всі піль-гові категорії населення, загальна кі-лькість яких складає 457 осіб.
На виконання міської програми со-ціального захисту населення, з міського бюджету надано матеріальної допомоги громадянам на суму 132 тис. грн., із них по категоріях: учасникам АТО 17 чол. надано допомоги на суму 28.9 тис. грн., на лікування важкохворих гро-мадян 48 особам надано допомогу на суму 92.6 тис. грн., на поховання 5 ма-лозабезпечених громадян надано допо-могу на суму 6.7 тис. грн.. на придбання 2 слухових апаратів виділено кошти в сумі 3.9 тис. грн..
Спільно з територіальним центром соціального обслуговування пенсіоне-рів та одиноких непрацездатних грома-дян, відділенням Червоного Хреста протягом звітного періоду надано соціальної допомоги по місцю проживання, більше 200 малозабез-печеним громадянам. Здійснено заходи по видачі талонів на пільгове придбан-ня палива визначеної категорії населен-ня м. Ямпіль, видано 17 талонів, 287 пільговика отримали грошову компе-нсацію готівкою на придбання палива.

Використання землі на території м. Ямполя станом на 2016 рік.
Загальна площа земель міської ради становить 2546 га.
В тому числі земель сільського-сподарського призначення 1698 га, сі-льськогосподарських угідь – 1627 га, водного фонду – 86 га, лісового фонду – 279 га землі забудови становлять 430 га.
На території міської ради 84,9 га зе-млі знаходиться у користуванні грома-дян для городництва, 119,4 га землі не використовується, з них 94,9 га є не придатними для сільськогосподар-ського використання. Розпайовані зем-лі у кількості 697 га передані громадя-нами в оренду ПП «Феодосія –Агро».
На території міської ради в оренду передано 235,07 га землі з яких: 62,6 га ріллі, 13,4 га пасовищ, 159, 07 га багато-річних насаджень. На перелічені земе-льні ділянки заключні договора оренди та сплачується орендна плата. За даний період міською радою укладено дода-тково 10 договорів оренди :
За рахунок заключних договорів оренди на вищеперераховані земельні ділянки до бюджету міської ради до кінця року надходження складуть понад 81тис. гривень.
В м. Ямполі за 11 місяців поточного року проведено роботу по приватизації земельних ділянок 74 громадянам, що були раніше надані у користування (присадибні ділянки) за поданням ві-дповідних клопотань від громадян.
Виконавчим комітетом міської ради розпочато процедуру розроблення (оновлення) містобудівної докумен-тації – генерального плану, плану зону-вання територій, детального плану м. Ямполя. Міська рада на 11 сесії 7 скликання від 15 листопада 2016 року прийняте рішення № 288 «Про вигото-влення (оновлення) містобудівної документації міста Ямполя».
Центр надання адміністративних послуг
В 2016 році Ямпільською міською радою організовано роботу центру на-дання адміністративних послуг для громадян. З цією метою проведено ре-монт приміщення на суму 187 тис.грн., придбано комп’ютерну техніку та меблі на суму 254 тис. грн.. Загальна сума фінансування Центру в 2016 році ста-новить 441530,0 грн..
Центр надання адміністративних Ямпільської міської ради відкрився 1 серпня 2016 року. В Центрі надається 82 послуги з них: соціальні послуги, послуги Держгеокадастру, послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстрація юридичних, фізи-чних-осіб підприємців.
Центром надано послуг на вико-нання 12815 звернень: з них 8350– на-дані управлінням соціального захисту населення, 3150– послуг з реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрація юридичних, фізичних-осіб підприємців, 2399 – з земельних пи-тань.
До бюджету Ямпільської міської ради від діяльності Центру надійшло коштів в сумі понад 500 тис. грн.

Охорона довкілля.
З метою довгострокових економ-ічних напрямків в ефективному земле-користуванні, регулюванні і контролі за викидами в атмосферне повітря, збереження водоресурсів, створення системи безпечного поводження з токсичними та побутовими відходами, збереження генофонду рослинного і тваринного світу, проведення еколо-гічної просвітницької роботи серед населення, та раціонального вико-ристання природних ресурсів Ямпі-льською міською радою із залученням громадських організацій, підприємства та організації в поточному році про-ведено: впорядковано місця відпочи-нку людей у парковій зоні на березі р. Дністер, р. Русава; впорядковано тери-торії біля природних джерел водо-постачання по вул. Ковпака, Вино-градна, проведено благоустрій гирла р. Русави; ліквідовано 6 стихійних сміт-тєзвалищ за рахунок коштів бюджету Ямпільської міської ради; знищено по-рослі отруйної рослини амброзії широ-колистої на площі 0.2 га.
При виконкомі міської ради ство-рені та працюють опікунська рада, ад-міністративна комісія та житлово-по-бутова комісія.
Адміністративна комісія Ямпіль-ської міської ради за звітний період розглянула 20 справ про адмін-правопорушення, накладено штрафів на суму 4692 грн.
Житлово-побутова комісія : Прово-диться робота по зарахуванню осіб, які потребують поліпшення житлових ум-ов на квартирний облік.
Станом на 01.12.2016. року в списку громадян позачергової черги перебуває 3 сім’ї, першочергової черги 48 сімей, загальної черги 125 сімей.
Разом з тим, на сьогодні міською радою видано ордер на житло сім»ї Миколи Бобкова – учасника АТО, а сім’ї Мар’янович Ірині за кошти держа-вного бюджету закуплено квартиру.
Посадовими особами Ямпільської міської ради у визначений час вівся прийом громадян із особистих питань. Звернення громадян своєчасно розгля-далися, аналізувалися та приймалися необхідні міри реагування. Так за 11 місяців 2016 року надійшло 786 зве-рнень, які своєчасно розглянуто.
Видано довідок за зазначений період 6965.
Співпраця з громадськими організа-ціями.
В м. Ямполі активно діє міська рада ветеранів війни та праці, яка налічує 3375 ветеранів, голова організації – Вдовиченко Тамара Василівна, до скла-ду керівного органу ради входить 17 ветеранів. Рада ветеранів постійно приймає активну участь у підготовці і проведенні міською радою урочистих і святкових заходів.
В місті активно діє громадська ор-ганізація «Кордон» мета якої допомога прикордонникам в заходах по охороні Державного кордону і поліції по охо-роні громадського порядку. Командир загону Соболевський Василь Панфіло-вич. Штаб організації знаходиться на 1-му поверсі адміністративного при-міщення міської ради де згідно графіка чергують представники загону «Кор-дон» спільно з працівниками Ямпіль-ського ВП УМВС.
Співпрацює міська рада з районною організацією рибалок «Нептун». Чле-нам організації надаються приміщення для проведення організаційних захо-дів, а також спільно проводяться за-ходи по очищені берегів Дністра від сміття. Враховуються пропозиції по охороні і збереженню рибних та приро-дних ресурсів.

На завершення хочу подякувати всім депутатам за підтримку, та розу-міння болючих проблем міста та гото-вність приступити до їх вирішення. За минулий рік ми показали що ямпіль-ська міська рада дієздатна і може пра-цювати задля інтересів жителів міста. Перед нами стоїть ще багато викликів та проблем які потрібно вирішувати. Але спільно, крок за кроком ми їх вирішимо. Я в це вірю!

Міський голова,
Анатолій Юрченко

ямпіль

В’їзд до Ямполя зі сторони Вінниці

 

Поділися з друзями:

Залишити коментар