News Ticker

Освітлення міста Ямполя на постійному контролі міської ради.

Освітлення вулиць

Швидкі новини

  • Тюльпани перед міським фонтаном
  • вороненко
  • русский мир
  • dtp3
  • зароботки
  • приватбанк
  • грош
  • дтп
Ямпіль Вінницька обл, магазин у Львовича, фото Ямпіль Ямпільський район Ямпіль Вінницька обл, магазин у Львовича, фото Ямпіль Ямпільський район

Одним із завдань по діяльності міської ради в галузі житлово- ко- мунального господарства є освіт- лення вулиць міста Ямполя яке по важливості займає місце після во- допостачання та ремонту доріг то- му, що створює для жителів безп- ечне, зручне і комфортне існування.

Станом на квітень місяць 2016 ро- ку міською мережею освітлення яка знаходиться на балансі і обслу- говуванні КП «Ямпіль-комунгосп» та складається з 510 точок, охоп- лено 54 вулиці, загальна протя- жність ліній складає 27.4 км. Для загальної інформації хочу повідо- мити, що мережі освітлення вулиць Савіна, Затипшої(Щорса), Моло- діжної перебувають на балансі ДочП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» яке здійснює їхнє обслу- говування. Щороку міською радою вико- нуються роботи по реконструкції та відновленню мереж освітлення, модернізації існуючих ліній з вико- ристанням енергозберігаючих те- хнологій які дають економічний ефект більше як 50%. З початку по- точного року, відповідно до плану соціально-економічного розвитку міста Ямполя на 2016 рік, виконані роботи по реко- нструкції і відновленню осв- ітлення вулиць Д.Нечая (Чорно- морця), І.Гонти, Висоцького, Кіб- енка, Правика, Героїв (Урицьк- ого), Замковій (Жовтневій), Щасл- ивій(Пролетарській), М.Козачинського (Комінтерну), Весняній (Петровського), Коза- цької слави(Дзержинського), Го- голя, провулків Д.Нечая (Чорно- морця), Шкільного. Є і проблемні моменти які мі- ській раді доводиться вирішувати при експлуатації мереж освітлення що збудовані більше 20 років тому і підключалися до електроживлення трансформаторних підстанцій по діючих на той час технічних умовах за схемою – декілька вулиць від од- нієї точки. Із зміною технічних ви- мог енергопостачальною органі- зацією на приєднання, підключення ліній освітлення тепер здійснюєт- ься тільки від трансформаторної підстанції яка обслуговує визначе- ний мікрорайон. Тому при пла- новій заміні електричних опор СО «Ямпільські ЕМ» по яких прокла- дені і лінії освітлення, останні де- монтуються до приведення у від- повідність технічної документації і схем підключення. А це тривалий час та додаткові фінансові затрати. Для залучення населення до спі- льної участі в освітленні вулиць, міською радою підтримується іні- ціатива коли жителі виявляють ба- жання приймати участь у співфі- нансуванні таких проектів і їм надається першочергова перевага у виконанні робіт по освітленню. Для цього необхідно звернутися з колективною заявою до міської ра- ди, співфінансувати вартість мате- ріалів, а міська рада в свою чергу фінансує виготовлення проектної документації та виконання під- рядних робіт. Особливу увагу читачів хочу зв- ернути на факти прояву вандалізму окремими особами, коли з хулі- ганських мотивів пошкоджуються ліхтарі систем освітлення міста які мають високу вартість і КП «Ям- піль-комунгосп» вимушене відно- влювати їх встановлюючи нові, а міська рада оплачує виконані робо- ти із статті витрат на освітлення замість того, щоб освітити ще одну додаткову вулицю. Ми реагуємо на такі факти зверненням до органів поліції, але щоб викорінити їх з нашого життя спільними зусил- лями громади маємо берегти кому- нальне майно і повідомляти про такі факти міську раду та органи поліції. Освітлення міста кропітка і довгострокова робота, але в плані міської ради на майбутнє це осві- тлення спільними зусиллями всіх вулиць нашого Ямполя.

Копачевський В.І. – заступник міського голови м. Ямполя, керуючий справами міської ради, секретар виконавчого комітету.

Ямпіль

Поділися з друзями:

Залишити коментар